Ứng dụng chọn số theo mệnh cho phù hợp

Quy tắc chọn số : 

Cái gì bạn sinh ra là : LỘC của bạn

Cái gì sinh ra bạn là : VƯỢNG của bạn

Cái tương hợp là : BẠN của bạn

  1. Mệnh kim : Lộc : 1-6 (thủy) , Vượng : 0-5 (thổ), bạn :  4-9 (kim).
  2. Mệnh mộc: Lộc : 2-7 (hỏa), Vượng : 1-6 (thủy), bạn : 3-8 (mộc).
  3. Mệnh thủy : Lộc : 3-8 (mộc), Vượng : 4-9 (kim),bạn: 1-6 (thủy).
  4. Mệnh hỏa: Lộc : 0-5  (thổ), Vượng : 3-8 (mộc), bạn : 2-7 (hỏa).
  5. Mệnh thổ : Lộc : 4-9 (kim), Vượng : 2-7 (hỏa), bạn:  0-5 (thổ).